Rodenbachwijk Disclaimer

Disclaimer

Inhoud van de website

Het wijkwomité “Sint-Lutgard/Rodenbachwijk” besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, de informatie die via deze website wordt verstrekt is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan op voorhand op de hoogte wordt gebracht. Het wijkcomité aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.

Het wijkcomité kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Wanneer het wijkcomité verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal er onmiddellijk overgegaan worden tot verbetering of aanvulling.

Privacy

Het wijkwomité “Sint-Lutgard/Rodenbachwijk” respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers aan haar aktiviteiten en zal de persoonsgegevens van deze deelnemers nooit aan derden overmaken noch verkopen. De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel gebruikt worden voor de goede werking van de aktiviteiten.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je steeds inzage in de persoonsgegevens die je via deze website aan het wijkcomité bezorgt.